Oportunitati de finantare

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. POCU are ca obiectiv major dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului și a participării la un sistem de educaţie şi formare profesională, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate. POCU dispune de o alocare financiară totală de 5 miliarde de euro. 17,22% din alocarea financiară a fost destinată apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016.

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Axa prioritară 7: Asistență Tehnică

 

Documente program:

POCA 2014 – 2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

www.poca.ro

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Axa prioritară 3: Asistență tehnică

Documente:

pdfProgramul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

docxProgramul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – word

zipAnexe

Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (POC) sprijină intervenții de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile specializare inteligentă și sănătate, măsuri pentru creșterea participării românești în cercetarea la nivel european, crearea de sinergii cu programul-cadru ORIZONT 2020 şi alte programe internaţionale, dezvoltarea unor reţele de centre de cercetare, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor, îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet. POC beneficiză de o alocare totală de 1,582 miliarde euro. 55,33% din alocarea financiară pentru programul operațional a fost destinată acestor apeluri, atât pentru cele lansate în 2015, cât și pentru cele din 2016. POC contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Documente program:

pdfProgramul Operaţional Competitivitate – aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016

pdfSinteza POC

docxProgramul Operaţional Competitivitate – word

zipAnexe

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) finanţează activităţi din sectoarele infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,881 miliarde de euro. 83% din alocarea financiară a fost alocată apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016. POIM are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Documente program:

Programul Operațional Infrastructură Mare – varianta aprobată

docxProgramul Operațional Infrastructură Mare – word

zipAnexe

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) are ca obiectiv global asigurarea capacităţii şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, POIM şi a POC. POAT beneficiază de o alocare financiară de 251,21 milioane de euro. POAT are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014

Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
Axa Prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România

Documente

pdfProgramul Operaţional Asistenţă Tehnică - variantă modificată prin Decizia CE 6794 din 26.10.2016

docxProgramul Operaţional Asistenţă Tehnică – word – variantă modificată prin Decizia CE 6794 din 26.10.2016

pdfProgramul Operațional Asistență Tehnică

pdfSinteza/Rezumat pentru cetateni – Programul Operațional Asistență Tehnică

docxProgramul Operațional Asistență Tehnică - word

zipAnexe

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

http://www.fonduri-ue.ro/por-2014

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei
Măsura 4: Investiții în active fizice
Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor
Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură
Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
Măsura 16: Cooperare
Măsura 17: Gestionarea riscurilor
Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)
Măsura 20: Asistență tehnică pentru statele membre

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 (POPAM) își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere
PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere
PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP
PU 4 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale
PU 5 Stimularea comercializării şi prelucrării
PU 6 Încurajarea punerii în aplicare a PMI

Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională

Programul Ro-Bg 2014 – 2020 susţine crearea unor comunităţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.

Programul Ro – Rs 2014-2020 vizează dezvoltarea socio-economică echilibrată și durabilă a regiunii de graniță dintre România și Republica Serbia prin intermediul proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi.

Programul Ro – Ua 2014 – 2020 susține promovarea dezvoltării economice și sociale prin abordarea provocărilor comune în mediu, sănătate publică, siguranță și securitate și vizează promovarea mobilității persoanelor, a bunurilor și capitalurilor în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune.

Programul Hu-Sk-Ro-Ua 2014-2020 se bazează pe efortul de planificare în comun a celor patru țări participante și vizează să ofere un cadru pentru activitățile care vor conduce la o cooperare mai intensă între regiunile Ucrainei și cele ale statelor membre care împart granițe comune, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Programul Ro – BMN 2014 – 2020 își propune îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.

Programul Interreg Europa 2014-2020 susține agenda politică a Uniunii Europene numite Strategia Europa 2020 și promovează acțiuni menite să transforme teritoriul european într-un spațiu cu un grad sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune.

Programul URBACT 2014-2020 facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte niveluri de guvernare cu scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a  îmbunătăți eficacitatea politicii regionale și de coeziune.

Programul Ro – Hu 2014 – 2020 susține realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune.

INTERACT III este un program operațional al obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, o parte a componentei de cooperare interregională și este configurat pentru a consolida eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea bunelor practici și a abordărilor inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor de cooperare teritorială și a acțiunilor referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (EGTC).

Programul Ro – Md 2014 – 2020 va contribui la atingerea obiectivelor Instrumentului European de Vecinătate (ENI) prin promovarea culturii locale și a conservării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul zonei vizate, a infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirea și combaterea problemelor de securitate și siguranță.

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Programul ESPON are drept scop promovarea și stimularea dimensiunii teritoriale europene în dezvoltarea și cooperarea prin furnizarea evidențelor, a transferului de cunoștințe și a modului de realizare a politicilor autorităților publice și a altor actori din domeniul politicilor publice de la toate nivelurile.